Me'asarangni Dang'dikani

 

  • Antio changsa Robibar attamo Sinkario 5:30 pm bajio aro Dingkario  6:30 pm bajio olakkianiko dakenga.
  • Pagiparangni Nipilani programko bilsio changsa ong'atenga.
  • Bible Studyko ja'gittamprako changsa ong'atenga.